Statut Fundacji Chorych Na Zespół Dandy – Walkera „Podaj Dalej”

Statut ustanowiony uchwałą z dnia 17 marca 2007 roku i zmieniony uchwałą z dnia 17 sierpnia 2009 roku oraz z dnia 7 lutego 2011 roku.
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 13 lutego 2007 roku sporządzonym przez Mariolę Bortel notariusza z Kancelarii Notarialnej w Lesznie ustanowiona pod nazwą Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera „Podaj dalej” została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000277339 w dniu 27 marca 2007 roku.

Fundatorem jest Piotr Wiśniewski, ojciec Joanny Wiśniewskiej – Salej chorej na zespół Dandy-Walkera, epilepsję i HCV, która wymaga stałego, długotrwałego i kosztownego leczenia.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera „Podaj dalej” zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w językach obcych.

§ 2

 1. Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Leszno.
 3. Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z porządkiem prawnym.

§ 4

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

§ 5

Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.

Rozdział II
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6

 1. Majątek Funduszu stanowią: fundusz założycielski i inne dochody.
 2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 1000 zł w gotówce wniesiony przez Fundatora.
 3. Fundacja może czerpać dochody z :
  1. darowizny osób fizycznych i prawnych tak z kraju jak i z zagranicy.
  2. spadków i zapisów,
  3. odsetek, dochodów z majątku,
  4. ze zbiórek publicznych,
  5. majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 7

 1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego, zgodnie ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działania Fundacji.
 2. W celu zabezpieczenia majątku Fundacji obowiązuje bezwzględny zakaz udzielania pożyczek z jego składników finansowych władzom Fundacji oraz jej członkom.

Rozdział III
CELE, ZASADY, METODY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

 1. Celem Fundacji jest:
  1. pomoc i integracja rodzin opiekujących się chorymi na zespół Dandy-Walkera oraz wyrównywanie szans chorych;
  2. działalność charytatywna mająca na celu wspieranie chorych na zespół Dandy- Walkera i ich rodzin:
  3. propagowanie wiedzy i informacji na temat diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych na zespół Dandy-Walkera
  4. podejmowanie działalności na rzecz pomocy niepełnosprawnym – chorym na zespół Dandy-Walkera
  5. organizowanie i promowanie wolontariatu na rzecz chorych na zespół Dandy – Walkera.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez
  1. prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  2. nieodpłatne finansowanie zakupu leków w ramach realizacji celów statutowych (kod PKD 94-99-Z);
  3. odpłatna i nieodpłatna refundacja zabiegów rehabilitacyjnych w ramach realizacji celów statutowych (kod PKD 94-99-Z);
  4. organizowanie wykładów, prezentacji oraz przygotowywanie publikacji poprzez odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych (kod PKD 58-19-Z);
  5. realizowanie nieodpłatnej pomocy niepełnosprawnym podopiecznym poprzez organizowanie odwiedzin w domu (kod PKD 88-10-Z);
  6. odpłatne i nieodpłatne organizowanie pomocy medycznej i pielęgniarskiej w ramach realizacji celów statutowych (kod PKD 94-99-Z);
  7. odpłatne i nieodpłatne organizowanie pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla podopiecznych poprzez cykliczne spotkania (zjazdy) chorych i ich rodziców (kod PKD 87-90-Z);
  8. pozostała odpłatna i nieodpłatna pomoc społeczna bez zakwaterowania realizowana poprzez organizowanie grupy wsparcia rodziców chorych i działalność charytatywną na rzecz podopiecznych (kod PKD 88-99-Z);
  9. nawiązywanie kontaktów i organizowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami o podobnych celach działania zarówno w kraju jak i za granicą;
  10. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
 3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może:
  1. wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna,
  2. tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 9

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 10

Do czasu powołania Rady Fundacji funkcje Rady wypełnia fundator.

§ 11

 1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) składa się z dwóch do pięciu osób powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybierze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji członka lub odwołania przez fundatora.
 4. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady lub zastępca na wniosek Zarządu lub Fundatora. Członkostwo w Radzie pełnione jest społecznie. Posiedzenia Rady są protokołowane. Do protokołu załączana jest lista obecności.

§ 12

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
 2. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§ 13

Zadaniem Rady Fundacji jest:

 1. Sprawowanie roli wewnętrznego organu kontrolnego oraz opiniowania i nadzorowania działań podejmowanych przez Fundację.
 2. Wyznaczanie ogólnych kierunków aktywności fundacji w ramach jej celów.
 3. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.
 4. Przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności.
 5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 6. Członkowie Rady Fundacji z uwagi na szczególny charakter pełnionej funkcji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ub podległości służbowej;
 7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z dwóch lub trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa/Wiceprezesów powołanych na czas nieokreślony.
 3. Prezesa Zarządu powołuje fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku rezygnacji lub odwołania.
 5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani wg zasad ustalonych przez fundatora.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

 1. Do zadań zarządu należy:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  2. opracowywanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,
  3. przyjmowanie dotacji , subwencji , darowizn , spadków i zapisów,
  4. gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzanie nim,
  5. uchwalanie regulaminów, struktur organizacyjnych Fundacji,
  6. ustalanie zasad wynagrodzenia i zatrudnienia zleceniobiorców i pracowników.
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał
  wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub
  Wiceprezesa Zarządu.
 4. W sprawach dotyczących zmian w Statucie Fundacji Zarząd podejmuje uchwałę
  bezwzględną ilością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
  do głosowania.
 5. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika zakładu Pracy.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU , POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd po konsultacji i za aprobatą
 2. Rady Fundacji. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 3. Zmiana celów określonych w akcie założycielskim leży wyłącznie w kompetencji Fundatora.
 4. Zmiana celów Fundacji może dotyczyć ich konkretyzacji, rozszerzenia lub wyłączenia.
 5. Uchwały o zmianach Statutu zapadają w trybie określonym w § 15 pkt 1 – 3.

§ 17

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej Uchwały, która pod rygorem nieważności musi być zatwierdzona przez Radę Fundacji w trybie określonym w § 12 pkt 1 – 4.

§ 18

Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Zarząd.

§ 19

Fundacja może połączyć się z inną fundacją pod warunkiem zagwarantowania realizacji jej celów. Decyzję o połączeniu podejmuje na wniosek Rady Fundacji Zarząd na mocy uchwały w trybie określonym w § 15 pkt.5.

§ 20

Statut niniejszy sporządzony został na 7 ponumerowanych stronach i obowiązuje z chwilą prawomocnego wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.