Regulamin Fundacji chorych na zespół Dandy – Walkera „Podaj dalej”

 1. Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.
 2. Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia : bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.
 3. Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje.
 4. Fundacja chorych na zespół Dandy -Walkera nie finansuje operacji zagranicznych swych podopiecznych ze środków zebranych przez nich na subkontach.
 5. Fundacja chorych na zespół Dandy- Walkera udziela pomocy rzeczowej podopiecznym w ramach środków zebranych na ich subkontach.
 6. Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera nie udziela pomocy finansowej w zakresie medycyny niekonwencjonalnej tj. zakupu leków, leczenia.
 7. Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera udostępnia swe konto bankowe w celu gromadzenia środków finansowych przez podopiecznych na subkontach w celu przekazywanie darowizn oraz 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.
 8. W szczególnych przypadkach Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy swym podopiecznym z posiadanych środków na działalność statutową w zakresie ustalonym na posiedzeniu Zarządu na mocy uchwały.
 9. Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy chociażby z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 30 marca 2007 roku.

Regulamin otwierania i funkcjonowania subkont na rachunku bankowym Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” w Lesznie oraz sposoby wykorzystania zebranych środków na subkontach.

 1. Wniosek o otwarcie subkonta winien być zaopiniowany przez lekarza prowadzącego pacjenta w przychodni lub szpitalu. W opinii lekarskiej powinny znaleźć się sformułowania dotyczące konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z leczeniem nie refundowanym przez NFZ (drogie leki, koszty dodatkowej rehabilitacji, zabiegów, specjalnej diety, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, itp.)
 2. Każde subkonto ma swoje hasło. Obroty na subkoncie są dokumentowane w księgowości Fundacji, a informacje o stanie subkonta udostępniane tylko dysponentom na ich żądanie.
 3. Wydatki z subkonta mogą być realizowane wyłącznie na podstawie dokumentów finansowych (faktury, rachunki i inne dokumenty finansowe) wystawione na:
  Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej”
  64-100 LESZNO, ul. Bułgarska 5/10
  NIP 6972203484
  imię i nazwisko podopiecznego

  i opisane na odwrocie przez dysponenta w następujący sposób:

  Proszę wypłacić z subkonta (imię i nazwisko podopiecznego)
  i podpisane przez dysponenta subkonta.

  Rozliczenia faktur, rachunków należy dokonywać dołączając do nich
  zestawienie kosztów (załącznik nr 1- do pobrania).

 4. Wydatki z subkonta mogą być realizowane zgodnie z zaleceniem lekarskim zawartym w opinii przy otwieraniu subkonta (cel zbierania pieniędzy i ponoszenia wydatków) lub z późniejszymi zaleceniami lekarskimi zawartymi w dodatkowych zaświadczeniach.
 5. Wydatki mogą być poniesione na:
  1. Finansowanie zakupu lekarstw;
  2. Finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych;
  3. Finansowanie lub dofinansowanie pobytu na Zjazdach Edukacyjno – Integracyjnych organizowanych przez Fundację chorych na zespół Dandy-Walkera “Podaj dalej” oraz na turnusach rehabilitacyjnych (finansowany jest również pobyt jednego opiekuna);
  4. Finansowanie wizyt lekarskich w gabinetach prywatnych;
  5. Finansowanie diagnostyki laboratoryjnej;
  6. Finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych (konieczne specjalne zaświadczenie lekarza lub psychologa);
  7. Finansowanie dojazdów na rehabilitację i do lekarza poza miejscem zamieszkania (w uzasadnionych przypadkach) – rozliczenia należy dokonywać na zestawieniu kosztów przejazdów (załącznik nr 2 – pobierz tutaj);
  8. Finansowanie diety zdrowotnej (konieczne specjalne zaświadczenie od lekarza);
  9. Zwrot kosztów poniesionych na listy do darczyńców (zakup znaczków, kopert itp.)
  10. Finansowanie innych wydatków podopiecznych na podstawie indywidualnych decyzji Zarządu – po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń. Wydatki takie muszą być zgodne ze statutowymi celami Fundacji.
 6. Fundacja nie finansuje leczenia niekonwencjonalnego.
 7. Darowizny pieniężne na rzecz Podopiecznego wpłacać należy na konto numer:
  21 1500 1517 1215 1005 5150 0000
  z dopiskiem imienia i nazwiska podopiecznego.

  Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana.

  Zbiórki organizowane przez rodziców w celu gromadzenia środków na subkontach podopiecznych muszą być weryfikowane przez Fundację. Środki po przeprowadzonej zbiórce zostaną zaksięgowane na subkoncie podopiecznego na refundację kosztów leczenia i rehabilitacji zgodnie z niniejszym regulaminem.

 8. Łączna wartość przesyłanych do Fundacji faktur nie może być niższa niż 100 złotych i nie większa niż wynosi aktualny stan subkonta.
 9. Dowody zakupu oraz inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków powinny zostać dostarczone do Fundacji do ostatniego dnia miesiąca, w którym wydatki zostały poniesione.
 10. Refundacja kosztów następuje w terminie do 2 tygodni licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów do wysokości posiadanych na subkoncie środków.
 11. Faktury są weryfikowane przez Fundację pod kątem zasadności poniesionych wydatków.
 12. Fundacja pobiera opłatę 10% od środków zgromadzonych na subkoncie. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi subkonta oraz działalność statutową Fundacji.
 13. O wszelkich zmianach adresów dysponentów, numerów telefonów, adresów e-mail, zmian dowodu osobistego, ważności orzeczenia o niepełnosprawności należy niezwłocznie powiadomić biuro Fundacji.
 14. Likwidacja subkonta następuje na skutek:
  1. złożonego wniosku wnioskodawcy lub dysponenta;
  2. braku możliwości zrealizowania celu, dla którego otwarto subkonto. Obowiązek powiadomienia Fundacji o przyczynie zamknięcia subkonta spoczywa na dysponentach;
  3. braku operacji w przeciągu roku na koncie. Likwidacja takiego subkonta następuje automatycznie;
  4. decyzji Zarządu Fundacji.

Środki pozostałe na likwidowanych subkontach pozostają własnością Fundacji i przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji.

Zatwierdził: Ewa Wiśniewska
Prezes Fundacji chorych na zespół Dandy – Walkera “Podaj dalej”