Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Sprawozdania opublikowane za 2015 rok

– sprawozdanie merytoryczne – tutaj
– bilans – tutaj
– informacje ogólne – tutaj
– informacje uzupełniające do bilansu – tutaj
– rachunek zysków i strat – tutaj