Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Działalność Fundacji w 2011 roku

Rok 2011 rozpoczął się od przeprowadzenia kampanii na rzecz pozyskania 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji. Włączyli się do niej aktywnie rodzice naszych podopiecznych pomagając w rozkolportowaniu 10 tysięcy specjalnie w tym celu wydrukowanych ulotek.

Przedstawiciele Zarządu zorganizowali nieodpłatne umieszczenie spotu zachęcającego do przekazania 1% podatku dla Fundacji na bilbordzie w centrum Leszna.

Przez cały styczeń br. trwały prace nad przebudową strony internetowej Fundacji. Strona w nowej szacie została uruchomiona 1 lutego br., a zmieniona ponownie w sierpniu 2011 r. W związku z nowelizacją Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Zarząd Fundacji został zobligowany do podjęcia uchwały o dokonaniu zmian w Statucie Fundacji.

Jednocześnie Założyciel-Fundator dokonał zmian celów statutowych Fundacji dokonując ich rozszerzenia i konkretyzacji. Zmiany weszły w życie po zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny KRS.