Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” Leszno

Sprawozdania opublikowane za 2018 rok

Sprawozdania merytoryczne – tutaj
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – tutaj
Bilans – tutaj
Rachunek zysków i strat – tutaj