Patron fundacjiHonorowy Patron Fundacji  

Profesor Tomasz Trojanowski

                     Asia symbolem Fundacji

Podopieczni

Nasi przyjaciele
Krzysztof "Grabaż" Grabowski
Dobry Duch Fundacji


Klub Motorowy
BIKERS Legion
Ambasador Fundacji

Pomóż fundacji

 


Zaproszenie dla sponsorów

                     

Zapraszamy do licytacji

 

stat4u

 

pomysł oraz wykonanie: dobrarzecz.pl

Subkonto


 W jaki sposób założyć subkonto dla chorego dziecka

w Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej”?


Subkonto zaklada się wyłącznie dla podopiecznych Fundacji chorych na zespół
Dandy-Walkera "Podaj dalej" na podstawie stosownego wniosku (pobierz tutaj),
który po wydrukowaniu i wypełnieniu należy przesłać do Fundacji dołączając
oryginały (lub poświadczoną kopię) następujących dokumentów:

1. Wniosek z prośbą o założenie subkonta (pobierz tutaj) wraz z opisem
    choroby. 
    Należy zwrócić  się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię
    choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny
    podpis rodziców bądź prawnych opiekunów kandydata lub samego kandydata –
    jeżeli jest on osobą  pełnoletnią, a także dokładny adres zwrotny, adres e-mail
    oraz telefon kontaktowy.

2. Oryginalne zaświadczenie lekarskie (lub poświadczoną kopię) stwierdzające
     zespół Dandy-Walkera
jako chorobę podstawową kandydata w języku polskim
     wystawione
przez lekarza specjalistę.
     W opinii lekarskiej lekarz powinien oprócz informacji o rozpoznanym
     schorzeniu  podać cel, na jaki będą gromadzone pieniadze na subkoncie,
     (np. stałe zażywanie leków, długotrwała rehabilitacja).

    Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich
    lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.

3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności
   
należy dołączyć kopię tego dokumentu.

4. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie
    zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.

5. Zdjęcie kandydata z dołączoną krótką informacją o chorym.

6. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - dokument potwierdzający
    ustanowienie opiekuna prawnego.

7
W przypadku, gdy kandydat jest pełnoletni, a konto zakładają rodzice 
    wymagany jest dokument potwierdzający ich prawo do reprezentowania 
    dziecka.

    Wnioski z własnoręcznym podpisem wraz z załącznikami należy przesłać 
    na adres:

      Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej”
      ul. Bułgarska 5/10, 64-100 LESZNO

Zarząd Fundacji ma posiedzeniu dokonuje analizy wniosków.
Po pozytywnym zaopiniowaniu na podstawie uchwały Zarządu Fundacji
wnioskodawca otrzymuje Porozumienie o przyjęciu chorego do grona
podopiecznych oraz Umowę potwierdzającą utworzenie subkonta. 


                                Regulamin

otwierania i funkcjonowania subkont na rachunku bankowym

Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” w Lesznie

oraz sposoby wykorzystania zebranych środków na subkontach.

    1. Wniosek o otwarcie subkonta winien być zaopiniowany przez lekarza
        prowadzącego pacjenta w przychodni lub szpitalu. W opinii lekarskiej
        powinny znaleźć się sformułowania dotyczące konieczności ponoszenia
        dodatkowych kosztów związanych z leczeniem nie refundowanym
        przez NFZ (drogie leki, koszty dodatkowej rehabilitacji, zabiegów,
        specjalnej diety, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, itp.)
 
    2. Każde subkonto ma swoje hasło. Obroty na subkoncie są dokumentowane
        w księgowości Fundacji, a informacje o stanie subkonta udostępniane tylko
        dysponentom na ich żądanie.

    3. Wydatki z subkonta mogą być realizowane wyłącznie na podstawie oryginałów
        dokumentów finansowych (faktury, rachunki i inne dokumenty finansowe)
        wystawione na:

         Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej”

         64-100 LESZNO, ul. Bułgarska 5/10

         NIP 6972203484

               imię i nazwisko podopiecznego

         i opisane na odwrocie przez dysponenta w następujący sposób:

         Proszę wypłacić z subkonta (imię i nazwisko podopiecznego)
         i podpisane przez dysponenta subkonta.
   
 
         Rozliczenia faktur, rachunków należy dokonywać dołączając do nich
         zestawienie kosztów (załącznik nr 1- do pobrania).

4. Wydatki z subkonta mogą być realizowane zgodnie z zaleceniem lekarskim
    zawartym w opinii przy otwieraniu subkonta (cel zbierania pieniędzy
    i ponoszenia wydatków) lub z późniejszymi zaleceniami lekarskimi zawartymi
    w dodatkowych zaświadczeniach.

5. Wydatki mogą być poniesione na:

Ø      Finansowanie zakupu lekarstw;

Ø      Finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych;

Ø      Finansowanie lub dofinansowanie pobytu na Zjazdach
        Edukacyjno - Integracyjnych organizowanych przez Fundację
        chorych na zespół Dandy-Walkera "Podaj dalej" oraz na turnusach
        rehabilitacyjnych (finansowany jest również pobyt jednego opiekuna);

Ø      Finansowanie wizyt lekarskich w gabinetach prywatnych;

Ø      Finansowanie diagnostyki laboratoryjnej;

Ø      Finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych
        i rehabilitacyjnych (konieczne specjalne zaświadczenie lekarza
        lub psychologa);

Ø      Finansowanie dojazdów na rehabilitację i do lekarza poza miejscem
        zamieszkania (w uzasadnionych przypadkach) – rozliczenia należy
        dokonywać na zestawieniu kosztów przejazdów
        (załącznik nr 2 - pobierz tutaj);

Ø      Finansowanie diety zdrowotnej (konieczne specjalne zaświadczenie
        od lekarza);

Ø      Zwrot kosztów poniesionych na listy do darczyńców (zakup znaczków,
        kopert itp.)

Ø      Finansowanie innych wydatków podopiecznych na podstawie
        indywidualnych decyzji Zarządu – po przedstawieniu odpowiednich
        zaświadczeń. Wydatki takie muszą być zgodne ze statutowymi
        celami Fundacji.


6.     Fundacja nie finansuje leczenia niekonwencjonalnego.

      7.  Darowizny pieniężne na rzecz Podopiecznego wpłacać należy na konto numer:
             21 1500 1517 1215 1005 5150 0000 z dopiskiem imienia i nazwiska
             podopiecznego.

            Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się 
            rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana.

                      O samodzielnie organizowanej zbiórce publicznej przez rodziców podopiecznego
         
            należy powiadomić Fundację.

                 8.  Łączna wartość przesyłanych do Fundacji faktur nie może być niższa niż
                      100 złotych i nie większa niż wynosi aktualny stan subkonta.

                 9.  Dowody zakupu oraz inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
                      powinny zostać dostarczone do Fundacji do ostatniego dnia miesiąca,
                      w którym wydatki zostały poniesione.

                10.  Refundacja kosztów następuje w terminie do 2 tygodni licząc od dnia otrzymania
                      przez Fundację dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów
                      do wysokości posiadanych na subkoncie środków.
               
                11. Faktury
są weryfikowane przez Fundację pod kątem zasadności poniesionych
                      wydatków.

                12.  Fundacja pobiera opłatę 10% od środków zgromadzonych na subkoncie.
                       Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi subkonta oraz
                       działalność statutową Fundacji. 

             13.  O wszelkich zmianach adresów dysponentów, numerów telefonów, adresów
                       e-mail, zmian dowodu osobistego, ważności orzeczenia o niepełnosprawności
                       należy niezwłocznie powiadomić biuro Fundacji.

                14.  Likwidacja subkonta następuje na skutek:

a.     złożonego wniosku wnioskodawcy lub dysponenta;

b.     braku możliwości zrealizowania celu, dla którego otwarto subkonto.
        Obowiązek powiadomienia Fundacji o przyczynie zamknięcia subkonta
        spoczywa na dysponentach;

c.     braku operacji w przeciągu roku na koncie. Likwidacja takiego subkonta
       następuje automatycznie;

d.    zapisania przez dysponentów/ta podopiecznego Fundacji do innej
       fundacji lub stowarzyszenia;

e.     decyzji Zarządu Fundacji.

Środki pozostałe na likwidowanych subkontach pozostają własnością Fundacji
i przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.