Patron fundacjiHonorowy Patron Fundacji  

Profesor Tomasz Trojanowski

                     Asia symbolem Fundacji

Podopieczni

Nasi przyjaciele
Krzysztof "Grabaż" Grabowski
Dobry Duch Fundacji


Klub Motorowy
BIKERS Legion
Ambasador Fundacji

Pomóż fundacji

 


Zaproszenie dla sponsorów

                     

Zapraszamy do licytacji

 

stat4u

 

pomysł oraz wykonanie: dobrarzecz.pl

Wniosek


Wzór wniosku o przyjęcie chorego do Fundacji

 

 

W n i o s e k

o objęcie opieką przez Fundację
chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej”


1. Wnioskodawca:...............................................................................
                                                        Imię i nazwisko osoby wnioskującej


2. Adres,telefon,email...........................................................................


3. Kogo ma dotyczyć opieka: ................................................................
                                                        Imię i nazwisko, data urodzenia chorego


Zasady korzystania z opieki Fundacji chorych na zespół Dandy - Walkera „Podaj dalej”
w Lesznie

1. Fundacja przy ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami swych podopiecznych gromadzi
    środki służące działalności określonej Statutem. 
Zgromadzone środki wykorzystane będą
    na działalność statutową służącą wszystkim chorym wspieranym przez Fundację.

2. Fundacja udostępnia swe konto bankowe dla podopiecznych i umożliwia zakładanie 
   dla nich subkont.
 
3. Osoby, instytucje i inni darczyńcy przekazujący środki pieniężne mogą na żądanie otrzymać
    od Fundacji pismo informujące 
o ich wpływie na konkretny cel i ich przeznaczeniu.

4. Fundacja nie rozpatruje wniosków i nie obejmuje opieką chorych będących podopiecznymi
    innych stowarzyszeń i fundacji.


Środki zebrane przez Fundację wykorzystane są wyłącznie na działalność charytatywną.

Do wniosku należy dołączyć:

                    Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem /łam/ się i zaakceptowałem /łam/ podane warunki korzystania z opieki Fundacji chorych na zespół Dandy – Walkera „Podaj dalej” w Lesznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku podopiecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Fundację chorych na zespół Dandy – Walkera „Podaj dalej” oraz zgodę na opublikowanie zdjęcia na stronie www.fundacja.dandy-walker.org.pl  
.........................................
Podpis wnioskodawcy       


........................................., dnia ..............................................

    

Decyzja o objęciu opieką przez Fundację

 

Uchwałą Zarządu nr ............. z dnia ........................................ został /a/ objęty /a/ opieką Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej”

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...............................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  Podpis członka Zarządu

                              

.

 

wniosek do pobrania tutaj