Patron fundacjiHonorowy Patron Fundacji  

Profesor Tomasz Trojanowski

                     Asia symbolem Fundacji

Podopieczni

Nasi przyjaciele
Krzysztof "Grabaż" Grabowski
Dobry Duch Fundacji


Klub Motorowy
BIKERS Legion
Ambasador Fundacji

Pomóż fundacji

 


Zaproszenie dla sponsorów

                     

Zapraszamy do licytacji

 

stat4u

 

pomysł oraz wykonanie: dobrarzecz.pl

Regulaminy


                                            Regulamin
    Fundacji chorych na zespół Dandy – Walkera
 „Podaj dalej”


1.     Fundacja chorych na zespół Dandy - Walkera nie udziela pomocy finansowej  
        osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.

2.     Fundacja chorych na zespół Dandy - Walkera nie udziela pomocy finansowej
        osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia : bankowego,
        kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.

3.     Fundacja chorych na zespół Dandy - Walkera nie udziela pomocy finansowej
        osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych
        tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje.

4.     Fundacja chorych na zespół Dandy -Walkera nie finansuje operacji zagranicznych 
        swych podopiecznych ze środków zebranych przez nich na subkontach.

5.     Fundacja chorych na zespół Dandy- Walkera udziela pomocy rzeczowej
        podopiecznym w ramach środków zebranych na ich subkontach.

6.     Fundacja chorych na zespół Dandy - Walkera nie udziela pomocy finansowej
        w zakresie medycyny niekonwencjonalnej tj. zakupu leków, leczenia.

7.     Fundacja chorych na zespół Dandy - Walkera udostępnia swe konto bankowe
        w celu gromadzenia środków finansowych przez podopiecznych na subkontach
        w celu przekazywanie darowizn oraz 1% podatku dochodowego przez osoby
        fizyczne.

8.     W szczególnych przypadkach Fundacja chorych na zespół Dandy - Walkera
        zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy swym podopiecznym
        z posiadanych środków na działalność statutową  w zakresie ustalonym
        na posiedzeniu Zarządu na mocy uchwały.

9.     Fundacja chorych na zespół Dandy - Walkera zastrzega sobie prawo do
        odmówienia pomocy chociażby z dokumentacji ubiegającego się o pomoc
        wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały
        spełnione.

 Regulamin zatwierdzony Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 30 marca 2007 roku.


                            Regulamin

otwierania i funkcjonowania subkont na rachunku bankowym

Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” w Lesznie

oraz sposoby wykorzystania zebranych środków na subkontach.

    1. Wniosek o otwarcie subkonta winien być zaopiniowany przez lekarza
        prowadzącego pacjenta w przychodni lub szpitalu. W opinii lekarskiej
        powinny znaleźć się sformułowania dotyczące konieczności ponoszenia
        dodatkowych kosztów związanych z leczeniem nie refundowanym
        przez NFZ (drogie leki, koszty dodatkowej rehabilitacji, zabiegów,
        specjalnej diety, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, itp.)
 
    2. Każde subkonto ma swoje hasło. Obroty na subkoncie są dokumentowane
        w księgowości Fundacji, a informacje o stanie subkonta udostępniane tylko
        dysponentom na ich żądanie.

    3. Wydatki z subkonta mogą być realizowane wyłącznie na podstawie
        dokumentów finansowych (faktury, rachunki i inne dokumenty finansowe)
        wystawione na:

         Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej”

         64-100 LESZNO, ul. Bułgarska 5/10

         NIP 6972203484

               imię i nazwisko podopiecznego

         i opisane na odwrocie przez dysponenta w następujący sposób:

         Proszę wypłacić z subkonta (imię i nazwisko podopiecznego)
         i podpisane przez dysponenta subkonta.
   
 
         Rozliczenia faktur, rachunków należy dokonywać dołączając do nich
         zestawienie kosztów (załącznik nr 1- do pobrania).

4. Wydatki z subkonta mogą być realizowane zgodnie z zaleceniem lekarskim
    zawartym w opinii przy otwieraniu subkonta (cel zbierania pieniędzy
    i ponoszenia wydatków) lub z późniejszymi zaleceniami lekarskimi zawartymi
    w dodatkowych zaświadczeniach.

5. Wydatki mogą być poniesione na:

Ø      Finansowanie zakupu lekarstw;

Ø      Finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych;

Ø      Finansowanie lub dofinansowanie pobytu na Zjazdach
        Edukacyjno - Integracyjnych organizowanych przez Fundację
        chorych na zespół Dandy-Walkera "Podaj dalej" oraz na turnusach
        rehabilitacyjnych (finansowany jest również pobyt jednego opiekuna);

Ø      Finansowanie wizyt lekarskich w gabinetach prywatnych;

Ø      Finansowanie diagnostyki laboratoryjnej;

Ø      Finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych
        i rehabilitacyjnych (konieczne specjalne zaświadczenie lekarza
        lub psychologa);

Ø      Finansowanie dojazdów na rehabilitację i do lekarza poza miejscem
        zamieszkania (w uzasadnionych przypadkach) – rozliczenia należy
        dokonywać na zestawieniu kosztów przejazdów
        (załącznik nr 2 - pobierz tutaj);

Ø      Finansowanie diety zdrowotnej (konieczne specjalne zaświadczenie
        od lekarza);

Ø      Zwrot kosztów poniesionych na listy do darczyńców (zakup znaczków,
        kopert itp.)

Ø      Finansowanie innych wydatków podopiecznych na podstawie
        indywidualnych decyzji Zarządu – po przedstawieniu odpowiednich
        zaświadczeń. Wydatki takie muszą być zgodne ze statutowymi
        celami Fundacji.

6.  Fundacja nie finansuje leczenia niekonwencjonalnego.

            7.  Darowizny pieniężne na rzecz Podopiecznego wpłacać należy na konto numer:
                21 1500 1517 1215 1005 5150 0000 z dopiskiem imienia i nazwiska
                podopiecznego.

               Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się 
               rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana.

                           Zbiórki organizowane przez rodziców w celu gromadzenia środków na subkontach
                           podopiecznych muszą być weryfikowane przez Fundację. Środki po przeprowadzonej

                           zbiórce zostaną zaksięgowane na subkoncie podopiecznego na refundację kosztów
                           leczenia i rehabilitacji zgodnie z niniejszym regulaminem.

                       8. Łączna wartość przesyłanych do Fundacji faktur nie może być niższa niż
                          100 złotych i nie większa niż wynosi aktualny stan subkonta.

                       9.  Dowody zakupu oraz inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
                            powinny zostać dostarczone do Fundacji do ostatniego dnia miesiąca,
                           w którym wydatki zostały poniesione.

                     10. Refundacja kosztów następuje w terminie do 2 tygodni licząc od dnia otrzymania
                           przez Fundację dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów
                          do wysokości posiadanych na subkoncie środków.
               
                     11. Faktury
są weryfikowane przez Fundację pod kątem zasadności poniesionych
                           wydatków.

                     12.  Fundacja pobiera opłatę 10% od środków zgromadzonych na subkoncie.
                            Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi subkonta oraz
                            działalność statutową Fundacji. 

                 13.  O wszelkich zmianach adresów dysponentów, numerów telefonów, adresów
                            e-mail, zmian dowodu osobistego, ważności orzeczenia o niepełnosprawności
                            należy niezwłocznie powiadomić biuro Fundacji.

                     14.  Likwidacja subkonta następuje na skutek:

a.     złożonego wniosku wnioskodawcy lub dysponenta;

b.     braku możliwości zrealizowania celu, dla którego otwarto subkonto.
        Obowiązek powiadomienia Fundacji o przyczynie zamknięcia subkonta
        spoczywa na dysponentach;

c.     braku operacji w przeciągu roku na koncie. Likwidacja takiego subkonta
        następuje automatycznie;

d.     decyzji Zarządu Fundacji.

Środki pozostałe na likwidowanych subkontach pozostają własnością Fundacji
i przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji.

Zatwierdził: Ewa Wiśniewska
Prezes Fundacji chorych na zespół Dandy - Walkera "Podaj dalej"