Patron fundacjiHonorowy Patron Fundacji  

Profesor Tomasz Trojanowski

                     Asia symbolem Fundacji

Podopieczni

Nasi przyjaciele
Krzysztof "Grabaż" Grabowski
Dobry Duch Fundacji


Klub Motorowy
BIKERS Legion
Ambasador Fundacji

Pomóż fundacji

 


Zaproszenie dla sponsorów

                     

Zapraszamy do licytacji

 

stat4u

 

pomysł oraz wykonanie: dobrarzecz.pl

Statut Fundacji

 

STATUT FUNDACJI CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY – WALKERA "PODAJ DALEJ"


Statut ustanowiony uchwałą z dnia 17 marca 2007 roku i zmieniony uchwałą z dnia 17 sierpnia 2009 roku oraz z dnia 7 lutego 2011 roku.
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 13 lutego 2007 roku sporządzonym przez Mariolę Bortel notariusza z Kancelarii Notarialnej w Lesznie ustanowiona pod nazwą Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera „Podaj dalej” została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000277339 w dniu 27 marca 2007 roku.
Fundatorem jest Piotr Wiśniewski, ojciec Joanny Wiśniewskiej - Salej chorej na zespół Dandy-Walkera, epilepsję i HCV, która wymaga stałego, długotrwałego i kosztownego leczenia.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja chorych na zespół Dandy – Walkera „Podaj dalej” zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w językach obcych.

§ 2

 1. Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Leszno.
 3. Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z porządkiem prawnym.

§ 4

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

§ 5

Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.


Rozdział II
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6

 1. Majątek Funduszu stanowią: fundusz założycielski i inne dochody.
 2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 1000 zł w gotówce wniesiony przez Fundatora.
 3. Fundacja może czerpać dochody z :
  • darowizny osób fizycznych i prawnych tak z kraju jak i z zagranicy.
  • spadków i zapisów,
  • odsetek, dochodów z majątku,
  • ze zbiórek publicznych,
  • majątku ruchomego i nieruchomego.
§ 7
 1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego, zgodnie ustalonym  programem działania Fundacji oraz na koszty działania Fundacji.
 2. W celu zabezpieczenia majątku Fundacji obowiązuje bezwzględny zakaz udzielania pożyczek z jego składników finansowych władzom Fundacji oraz jej członkom.

Rozdział III
CELE, ZASADY, METODY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

 1. Celem Fundacji jest:
      1. pomoc i integracja rodzin opiekujących się chorymi na zespół  Dandy-Walkera
          oraz wyrównywanie szans chorych;
      2. działalność charytatywna mająca na celu wspieranie chorych na zespół
          Dandy- Walkera i ich rodzin:
      3. propagowanie wiedzy  i informacji na  temat diagnozowania, leczenia i rehabilitacji
          chorych na zespół Dandy-Walkera;
      4. podejmowanie działalności na rzecz pomocy niepełnosprawnym – chorym na zespół
          Dandy-Walkera;
      5. organizowanie i promowanie wolontariatu na rzecz chorych na zespół Dandy - Walkera.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • a) prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • b) nieodpłatne finansowanie zakupu leków w ramach realizacji celów statutowych
       (kod PKD 94-99-Z);
  • c) odpłatna i nieodpłatna refundacja zabiegów rehabilitacyjnych w ramach realizacji celów
       statutowych (kod PKD 94-99-Z);
  • d) organizowanie wykładów, prezentacji oraz przygotowywanie publikacji poprzez
       odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji
       celów statutowych (kod PKD 58-19-Z);
  • e) realizowanie nieodpłatnej pomocy niepełnosprawnym podopiecznym poprzez
       organizowanie odwiedzin w domu (kod PKD 88-10-Z);
  • f) odpłatne i nieodpłatne organizowanie pomocy medycznej i pielęgniarskiej w ramach
      realizacji celów statutowych (kod PKD 94-99-Z);
  • g) odpłatne i nieodpłatne organizowanie pomocy społecznej z zakwaterowaniem
       dla podopiecznych poprzez cykliczne
       spotkania (zjazdy) chorych i ich rodziców (kod PKD 87-90-Z);
  • h) pozostała odpłatna i nieodpłatna pomoc społeczna bez zakwaterowania realizowana
       poprzez organizowanie grupy wsparcia  rodziców chorych i działalność
       charytatywną na rzecz podopiecznych (kod PKD 88-99-Z);
  • i)  nawiązywanie kontaktów i organizowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami
       o podobnych celach działania zarówno w kraju jak i za granicą;
  • j)  współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi
       w zakresie objętym celami Fundacji. 
 3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może:
  • a) wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna, 
  • b) tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby.

                                                                                                               
Rozdział IV  
ORGANY FUNDACJI

§ 9

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 10

Do czasu powołania Rady Fundacji funkcje Rady wypełnia fundator.

§ 11
 1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) składa się z dwóch do  pięciu osób powołanych
  przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybierze swojego grona przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji członka lub odwołania
  przez fundatora.
 4. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb, nie rzadziej
  jednak niż raz w roku. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady lub zastępca
  na wniosek Zarządu lub Fundatora. Członkostwo w Radzie pełnione jest społecznie.
  Posiedzenia Rady są protokołowane. Do protokołu załączana jest lista obecności.

§ 12


 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
 2. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy
  składu jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje
  głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
§ 13

Zadaniem Rady Fundacji jest:

    1. Sprawowanie roli wewnętrznego organu kontrolnego oraz opiniowania i nadzorowania
        działań podejmowanych przez Fundację.
    2. Wyznaczanie ogólnych kierunków aktywności fundacji w ramach jej celów.
    3. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.
    4. Przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności.
    5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
   
6. Członkowie Rady Fundacji z uwagi na szczególny charakter pełnionej funkcji nie mogą
        być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
        publicznego lub przestępstwo skarbowe i nie mogą być członkami organu zarządzającego
        ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
        pokrewieństwa, powinowactwa ub podległości służbowej;
    7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
        uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
        miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS
        za rok poprzedni.


§ 14


 1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją
  na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z dwóch lub trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa/Wiceprezesów
  powołanych na czas nieokreślony.
 3. Prezesa Zarządu powołuje fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku rezygnacji lub odwołania.
 5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani wg zasad
  ustalonych przez fundatora.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

 1. Do zadań zarządu należy:
  • a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • b) opracowywanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,
  • c) przyjmowanie dotacji , subwencji , darowizn , spadków i zapisów, 
  • d) gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzanie nim, 
  • e) uchwalanie regulaminów, struktur organizacyjnych Fundacji,
  • f) ustalanie zasad wynagrodzenia i zatrudnienia zleceniobiorców i pracowników.
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał
  wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub
  Wiceprezesa Zarządu.
 4. W sprawach dotyczących zmian w Statucie Fundacji Zarząd podejmuje uchwałę
  bezwzględną ilością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
  do głosowania.
 5. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika zakładu Pracy.
                                                                                                        
                                                                                                            
Rozdział V
ZMIANA STATUTU , POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 16
 1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd po konsultacji i za aprobatą
  Rady Fundacji. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 2. Zmiana celów określonych w akcie założycielskim leży wyłącznie w kompetencji Fundatora.
 3. Zmiana celów Fundacji może dotyczyć ich konkretyzacji, rozszerzenia lub wyłączenia.
 4. Uchwały o zmianach Statutu zapadają w trybie określonym w § 15 pkt 1 - 3.

§ 17

      Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej Uchwały,
      która pod rygorem nieważności musi być zatwierdzona przez Radę Fundacji
     w trybie określonym w § 12 pkt 1 – 4.

§ 18

     Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Zarząd.

§ 19

     Fundacja może połączyć się z inną fundacją pod warunkiem zagwarantowania realizacji
    jej celów.
    Decyzję o połączeniu podejmuje na wniosek Rady Fundacji Zarząd na mocy uchwały
    w trybie określonym w § 15 pkt.5.

§ 20

    Statut niniejszy sporządzony został na 7 ponumerowanych stronach i obowiązuje
    z chwilą prawomocnego wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.